ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාමය-ගාල්ල. COVID-19 පාසල් එන්නත්කරණ වැඩසටහන, උ.පෙළ-2022,සා.පෙළ2020,සා.පෙළ2021

දිනය-2021-10-28

වේලාව-පෙ.ව. 10.30- ප.ව.12.00

ස්ථානය-ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාමය-ගාල්ල

Instructions and Google Form

Vaccination Schedule

Consent letter of parents